PROFESSORAT

PODEU CONSULTAR A L'ATRI LA VOSTRA NÒMINA DE SETEMBRE 2016 

Més informació AQ 

 29/09/2016


INSTITUT DEL TEATRE: APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIES PER A LA CONFECCIÓ DE DIVERSES BORSES PER A POSSIBLES CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS DE PERSONAL DOCENT

Més informació AQ
27/09/2016

 CONVOCATÒRIA A CONCURS D'ACCÉS DIVERSES PLACES DE COSSOS DOCENTS (CATEDRÀTICS) UNIVERSITARIS  (UNIVERSITAT DE GIRONA)

Més informació AQ
12/09/2016

 CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR/AGREGAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Més informació AQ
12/09/2016

ANUNCI RELATIU A L'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL D'UN LLOC DE TREBALL DE DOCENT (INSTITUT DEL TEATRE)

Més informació AQ
12/09/2016

CONVOCATÒRIA A CONCURS DIVERSES PLACES DE PROFESSORAT LABORAL TEMPORAL (UNIVERSITAT DE GIRONA)

Més informació AQ
06/09/2016

PUBLICACIÓ DE LES ADJUDICACIONS DESTINACIONS DE PROFESSORS DE RELIGIÓ AMB CONTRACTE INDEFINIT SENSE DESTINACIÓ DEFINITIVA

Més informació AQ
01/08/2016


CONTRACTACIÓ DE PROFESSORS DE RELIGIÓ PER COBRIR LLOCS DE TREBALL VACANTS I SUBSTITUCIONS

Publicació de les llistes definitives
Més informació AQ
21/07/2016CONTRACTACIÓ DE PROFESSORS DE RELIGIÓ PER COBRIR LLOCS DE TREBALL VACANTS I SUBSTITUCIONS

Llistes provisionals de professors que acrediten serveis prestats o admesos en convocatòries de concurs públic anteriors i no contractats.
Termini per sol·licitar canvi d'àrea territorial: del 30 de juny al 7 de juliol de 2016
Més informació AQ
01/07/2016

 

PUBLICACIÓ DELS DOCUMENTS D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE PER AL CURS 2016-2017

Més informació AQUÍ
27/06/2016 


 RESOLUCIÓ QUE ES DETERMINEN EL PROCEDIMENT I ELS DOCUMENTS I REQUISITS FORMALS DEL PROCÉS D'AVALUACIÓ EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Més informació AQUÍ
27/06/2016

 CONTRACTACIÓ DE PROFESSORS DE RELIGIÓ PER COBRIR LLOCS DE TREBALL VACANTS I SUBSTITUCIONS

Més informació AQUÍ
20/06/2016 


  MODIFICACIÓ DELS PERFILS PROFESSIONALS I PROCEDIMENT DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL


Més informació AQUÍ
06/06/2016 

 ACREDITACIÓ DELS PERFILS PROFESSIONALS DELS LLOCS DE TREBALL ESPECÍFICS EN CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DEPENDENTS DEL DPT. D'ENSENYAMENT I EL PROCEDIMENT DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL PER OCUPAR-LOS


Presentació de sol·licituds:
- Personal interí: fins el 7 de juny de 2016
- Funcionari de carrera: fins el 30 de juny de 2016 
En qualsevol cas, per poder obtenir destinació provisional per al curs 2016- 2017, les acreditacions dels perfils han d'estar enregistrades en l'expedient personal informàtic abans del 8 de juliol de 2016.

Més informació AQUÍ  
Resolució AQUÍ 
06/05/2016 

DEFINICIÓ DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

Més informació AQUÍ 

 OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PROFESSORS D'ESTUDIS CATALANS A L'EXTERIOR


Presentació de sol·licituds: 27 d'abril a l'11 de maig.
Més informació AQUÍ
Institut Ramon Llull AQUÍ
27/04/2016RESOLUCIÓ ON ES DETERMINA EL CALENDARI I ELS ASPECTES ESPECÍFICS DE LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2016-2017 PER A TOTS ELS ENSENYAMENTS


Més informació AQUÍ
25/04/2016

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS SANT JORDI 2017 I BORSES D'ESTUDIS


Més informació

Versió PDF PDF 
22/04/2015
 

PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT


Més informació AQUÍ
22/04/2016

 

RESOLUCIÓ ENS/956/2016, DIRECTRIUS PER LA PROVA D'AVALUACIÓ DE 6è DE L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA 


Més informació AQUÍ
19/04/2016


REVISTA: DEBATE PROFESIONAL


CSI·F LÍDER EN FORMACIÓ PER A DOCENTS A L'EXTERIOR
Més informació AQUÍ
15/04/2016

  

EL DEPARTAMENT DE PROJECTES EUROPEUS DEL INTEF BUSCA DOCENTS PER A LLOCS D'ASSESSOR TÈCNIC DOCENT


Oferta de 92 llocs de treball per a docents de secundària en el sud-est d'Anglaterra i voltants de Londres.
Matemàtiques: 44 places
Biologia / Ciències: 27 places
Química: 5 places
Física: 6 places
Informàtica / TIC: 10 places 
   
Més informació AQUÍ
Sol·licituds fins el 22 d'abril de 2016
Enllaç AQUÍ
14/04/2016 

8è CONGRÉS D'EDUCACIÓ I ENTORN


Lloc i dates: La Seu d'Urgell 12, 13 i 14 de maig de 2016
Més informació AQUÍ
12/04/2016 

EL PARLAMENT INSTA AL GOVERN A LA REVERSIÓ DE L'HORARI DEL PROFESSORAT


La  comissió d'educació del Parlament de Catalunya va aprovar el passat 5 d'abril, per unanimitat, una resolució que insta al Govern a la reversió de l'horari del professorat al règim anterior a les retallades del 2012. L'esmena del grup parlamentari de "Junts pel Si" deixa la iniciativa a criteri del govern, segons les disponibilitats pressupostàries. 

CSI·F recorda que la reversió de l'horari va afectar tant al professorat de secundària com a primària i demanem que s'apliqui als dos col·lectius.

Les retallades que s'han aplicat a l'àmbit educatiu, ha significat treballar en condicions cada vegada pitjor: més hores lectives pel professorat, més alumnes per aula,etc. i evidentment en la qualitat de l'educació dels nostres fills/es, així com també alhora de detectar les necessitats de l'alumnat, sense oblidar la retallada salarial que encara no hem recuperat.
 
CSI·F demana al Departament d'Ensenyament, que presenti un calendari de negociació per a dur a terme de manera efectiva aquesta resolució del Parlament de Catalunya. 
07/04/2016 


CONVOCATÒRIA DE 40 PLACES PER ESTÀNCIA CULTURAL I LINGÜÍSTICA A XINA EN EL MÉS DE JULIOL


Més informació AQUÍ
05/04/2016 

COMUNICAT DEL SECTOR NACIONAL D'EDUCACIÓ


Més informació AQUÍ
05/04/2016 

L'AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT: UNA EINA DISCRIMINATÒRIA?

El professorat podrà demanar del 15 de febrer a l’1 de març l’avaluació per valorar la seva implicació en la millora dels resultats del centre, que li servirà per a poder obtenir crèdits de cara a la promoció docent per estadis i que comporta també una millora retributiva. 

Es tracta d’una avaluació voluntària, que preveu dues modalitats, que no es poden realitzar simultàniament a un mateix professor en un mateix curs escolar. El docent podrà escollir entre:
·         Aplicació al professorat dels resultats de l’avaluació del centre
·         Avaluació voluntària de l’exercici de l’activitat docent

Aplicació dels resultats de l’avaluació del centre: va lligada a l’avaluació anual de centre que realitza la Inspecció d’Educació. Concretament, es fa una valoració en què es reconeix a cadascun dels centres un nivell d’eficiència, en una escala de l’1 al 4, d’acord amb el grau d’assoliment dels objectius i l’evolució en la millora dels resultats del centre. La poden sol·licitar els docents que presten els seus serveis en els centres que en l'avaluació han obtingut un nivell d’eficiència 3 o 4.
De fet,  el Departament d’Ensenyament ha publicat la modificació de l’ordre que concreta els elements que es tindran en compte: el compromís en el desplegament del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i en la seva aplicació, el treball en equip, la gestió del procés d’aprenentatge, l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat per millorar-los, i el desenvolupament professional i autoavaluació.
   
Avaluació voluntària de l’exercici de l’activitat docent: es valoraran les capacitats pedagògiques, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el centre o servei educatiu. En cas que presti el seus serveis en un centre educatiu, es tindrà en compte la planificació de l’activitat docent, el seu desenvolupament, l’avaluació dels alumnes, la gestió de l’aula i la participació en l’aplicació anual del projecte educatiu del centre.
En ambdues modalitats d’avaluació, el Departament determinarà, d’acord amb les sol·licituds rebudes, el nombre d'avaluacions que es realitzaran cada curs escolar.

La promoció docent per estadis implica la promoció retributiva del professorat, que podran sol·licitar els funcionaris docents de carrera, en pràctiques i interins en actiu, i també el professorat de religió.

Els mèrits s’atorguen en funció de la permanència; de la implicació en la millora dels resultats del centre; del desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat; de la formació permanent i acadèmica; i de la participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i la creació de materials educatius digitals.

CSI·F manifesta que  NO està d’acord en aquestes avaluacions voluntàries perquè suposarà:
·         Classificar al professorat i als centres.
·         Considerem que si el professorat ha tingut una auditoria al Centre, aquesta ha de servir com avaluació de l’exercici de l’activitat docent.
·         Estem a favor de la formació permanent del professorat, la formació no es pot substituir per avaluacions. El professorat amb els diferents canvis normatius, socials, etc. ha d'anar per davant, per poder formar als alumnes amb plenes competències.
·         A mig / llarg termini la implementació obligatòria d’un sistema d’avaluació que incrementarà la precarietat laboral  
01/04/2016
 

CSI·F RECLAMA A LA GENERALITAT UNA REUNIÓ PER CONÈIXER EL PROTOCOL PER PREVENIR L'INTEGRISME A LES AULES

Els professors no tenen mitjans i formació per assumir aquesta responsabilitat.
Més informació AQUÍ 
30/03/2016 

CERTIFICACIÓ DE DELICTE DE NATURALESA SEXUAL


La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, estableix que és requisit per a l'accés i l'exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin un contacte habitual amb menors, el fet de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, i també el delicte de tràfic de persones.

La Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat ha dictat la Instrucció 1/2015, de 6 de novembre, sobre el requisit d’accés i d’exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors. El Departament d’Ensenyament ha identificat com a llocs de treball afectats per aquesta situació els llocs de treball dels centres i serveis educatius públics següents:
 1. Personal docent
Tots els llocs de treball inclosos a les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament per al curs 2015-2016, excepte els llocs de treball dels serveis educatius corresponents als centres de recursos pedagògics, als assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social. Tampoc estan afectats els llocs de treball dels centres de formació d’adults en centres penitenciaris.
2. Personal d’administració i serveis
Tots els llocs de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència adscrits a centres públics docents i serveis educatius.
Així, el personal que ocupa aquests llocs de treball (funcionari de carrera, en pràctiques, interí, contractat laboral i especialista) ha d’acreditar el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans, d'acord amb el procediment que estableix aquest comunicat:


Procediment i calendari

a partir del 
7 de març 
    Distribució del model
    El director o directora del centre o dels serveis educatius informa el personal i insta a formalitzar el model.
    Model de declaració responsable (les dades que se sol·liciten són les necessàries per fer la comprovació per interoperabilitat al Ministeri de Justícia i han de ser les que consten al DNI)

abans del 
15 de març 
    Entrega del model al director o directora
    El personal del centre lliura la declaració, degudament emplenada i signada, al director o directora del centre o dels serveis educatius.

entre el
10 i 18 de març
    Primera fase: Introducció de dades a l'aplicació
    El director o directora introdueix, a l’aplicació, les respostes que han donat cada una de les persones del seu centre en la declaració.

entre el 
29 de març i l'1 d'abril

    Segona fase: Introducció de dades a l'aplicació
   El director o directora introdueix a l'aplicació les dades addicionals, que ja estaran operatives a l’aplicació i que són imprescindibles per a la interoperabilitat amb la base de dades del Ministeri de Justícia.

abans del 
4 d’abril
    Enviament als serveis territorials o al Consorci
  El director o directora del centre o serveis educatius ha de trametre totes les declaracions en paper rebudes (i que han de constar com a “Sí autoritzo” a l’aplicació) als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona perquè consti a l'expedient personal.

 El personal que no formalitzi i lliuri la declaració responsable amb autorització dins del termini establert en aquest comunicat haurà de presentar el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals o de Penals en el termini de 15 dies (a comptar a partir del darrer dia del termini de presentació de les declaracions) o, en el seu defecte, la còpia del justificant d’haver-lo sol·licitat al Ministeri de Justícia.


Accés a l'aplicació

Primera fase: Del 10 al 18 de març els membres de l'equip directiu del centre o dels serveis educatius poden introduir les respostes del personal.
A l'aplicació hi ha dues seccions; una per al personal docent i una altra per al personal PAS. S’ha d’introduir la resposta que ha signat l’interessat en la declaració jurada. Les respostes possibles són les següents:
  • Sí autoritzo.
  • No autoritzo.
  • No és al centre.
  • Valor en blanc (per defecte inicialment tothom tindrà aquest valor).
Si a l'aplicació no hi consta alguna de les persones que treballen al centre o als serveis educatius, es podrà donar d’alta a la mateixa aplicació.  Segona fase: Del 29 de març a l'1 d'abril, cal introduir a l'aplicació les dades corresponents als noms del pare i la mare, que són imprescindibles per fer el tràmit amb el Ministeri.

Normativa

Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil
Instrucció 1/2015, de 6 de novembre, sobre el requisit d’accés i d’exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors
Resolució ENS/2684/2015, de 19 de novembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2015-2016
Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre,  pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexual 
07/03/2016

 

CONVOCATÒRIA DE PLACES PER A ACOLLIR DOCENTS DE DIFERENTS PAÏSOS

Més informació AQUÍ
19/02/2016 
  

COMUNICAT DEL SECTOR NACIONAL D'EDUCACIÓ


 

SALÓ DE L'ENSENYAMENT 2016

El Saló de l'Ensenyament, una de les grans cites de l'àmbit educatiu a Catalunya, tindrà lloc a Barcelona del 9 al 13 de març de 2016.
Més informació AQUÍ
02/02/2016 

NOTICIES DOGC 

  • ORDRE ENS/7/2016, de 21 de gener, de modificació de l'Ordre EDU/321/2009, de 16 de juny, per la qual es crea la borsa de treball de professors especialistes per als ensenyaments de formació professional en instituts d'ensenyaments secundaris dependents del Departament d'Educació i es convoca el procediment per accedir-hi. Més informació AQUÍ

  • RESOLUCIÓ ENS/190/2016, de 21 de gener, de modificació de la Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, d'aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.Més informació AQUÍ
29/01/2016
  

COMUNICAT DEL SECTOR NACIONAL D'EDUCACIÓ

L'informe del Consell Escolar de l'Estat de 2015, torna avisar de les altes taxes de repetició.

21/01/2015

EDUCACIÓ INCLUSIVA

La col·lecció "Educació inclusiva" la formen publicacions orientades a avançar cap a la inclusió, a facilitar l'accés de tots els alumnes als centres educatius.
Més informació AQUÍ
13/01/2016

 

ACTUALITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DE L'OFERTA EDUCATIVA

Més informació AQUÍ
11/01/2016

INSTRUCCIÓ 1/2015, DE 6 DE NOVEMBRE, SOBRE REQUISIT D'ACCÉS I D'EXERCICI DE LLOCS DE TREBALL QUE IMPLIQUEN CONTACTE HABITUAL AMB MENORS

Més informació AQUÍ
1/12/2015
 

PLANTILLES DOCENTS PER AL CURS 2015-2016

Resolució ENS/2684/2015, de 19 de novembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2015-2016.
Més informació AQUÍ
3/12/2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada