ALTRES INFORMACIONS


Canvi d'Entitat Sanitària MUFACE 

(MÚTUA I I.N.S.S.)


1. Canvi ordinari: de l'1 al 31 de gener de cada any

Els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d'Afiliació, que estiguin adscrits a l'INSS (Sistema Sanitari Públic) o a les Entitats de Segur d'Assistència Sanitària, poden sol·licitar canvi d'Entitat durant el mes de gener de cada any.

2. Canvi extraordinari

2.1 Canvi fos del termini:
Fora del període del termini ordinari es podrà autoritzar el canvi d'Entitat de Segur d'Assistència Sanitària o d'adscripció al Sistema Sanitari Públic:
 • Quan es produeixi un canvi de destinació del mutualista en actiu que impliqui trasllat de província.
 • Quan, mantenint la seva localitat de destinació, el mutualista canviï el seu domicili a una altra província.
 • Quan el mutualista obtingui la conformitat, expressada per escrit, de les Entitats afectades.
 • Quan, per concórrer circumstàncies objectives que justifiquin el canvi d'una pluralitat de titulars afectats pel mateix problema d'assistència mèdica, la Direcció general de MUFACE acordi l'obertura de termini especial d'elecció d'Entitats, inclòs, si escau, l'I.N.S. S.

2.2 Canvi extraordinari a l'I.N.S. S.

Quan el titular ho sol·liciti per raons d'assistència mèdic-hospitalària i sigui aprovat per una Comissió Paritària MUFACE/SEGURETAT SOCIAL. En aquest supòsit, juntament amb la sol·licitud, el titular haurà d'aportar informe mèdic en el qual consti el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un Centre del Sistema Sanitari Públic. A més, haurà de fer constar expressament que assumeix l'obligació de romandre cinc anys adscrit a l'I.N.S. S. en el cas que li sigui concedit el canvi.
Procediment de canvi d'Entitat
Per efectuar el canvi d'Entitat el mutualista haurà de presentar al costat de la seva sol·licitud, el Document d'Afiliació o, si escau, el Document assimilat al d'Afiliació, per a la seva substitució en el seu Servei Provincial o en l'Oficina de MUFACE més propera.
Si té certificat digital o DNI electrònic, a través de la Seu Electrònica de Muface, es poden efectuar canvis ordinaris entre Entitats de Segur Privat d'Assistència Sanitària, així com a l'INSS des de l'1 de gener de 2016.

INFORMACIÓ PENSIONS 2017

Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, en la modalitat contributiva, així com de classes passives de l'Estat, experimentaran en 2017 un increment del 0,25 per cent.

Idèntic percentatge d'increment experimentaran les quanties dels límits de percepció de pensions públiques, així com els imports dels havers reguladors aplicables per a la determinació inicial de les pensions del règim de classes passives de l'Estat.

  Havers reguladors per al personal ingressat en algun cos, escala, plaça, ocupació o categoria administrativa amb posterioritat a 1 de gener de 1985:

Grup / Subgrup EBEP
Haver regulador - Euros / any
A1
40.460,17
A2
31.843,17
27.883,86
C1
24.456,10
C2 
19.348,83
E (Llei 30/84) i Agrupacions professionals (EBEP)
  16.496,42

Límit màxim de percepció de pensió pública: 2.573,70 euros/mes o 36.031,80

euros/any.

- TEXT COMPLET AQUÍ


Universitat Rovira i Virgili

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2016, per la qual s'anuncia l'oferta pública d'ocupació de personal docent i investigador de la Universitat Rovira i Virgili per a l'any 2016.
- MÉS INFORMACIÓ AQUÍ

Ensenyament obre la inscripció al concurs El Gust per la Lectura per tal de promoure l'hàbit lector

- MÉS INFORMACIÓ AQUÍ

Esborranys resolucions convocatòria de concursos d'assessors i docents en el exterior

- MÉS INFORMACIÓ AQUÍ 

Govern potenciarà el 116 111 Infància Respon per ampliar l'atenció als casos d'assetjament a les escoles, ciberassetjament, violència masclista en adolescents i abusos sexuals


- MÉS INFORMACIÓ AQUÍ

Modificació de Resolució d'organització de diverses actuacions en els ensenyaments esportius de règim especial.
- Més informació Aquí

78 alumnes comencen avui els Itineraris Formatius Específics (IFE) de formació professional adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

- Més informació AQUÍ


L'institut Martí Franquès commemora els 25 anys d'intercanvis amb Alemanya

Diari Més. Veure la notícia AQUÍ
Quatre tarragonins han rebut els Premis Extraordinaris de Batxillerat de la Generalitat
Diari Més. Veure la notícia AQUÍ
RESOLUCIÓ  relació de centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2016-2017.

- MÉS INFORMACIÓ AQUÍ

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2016- 2017.


- CONSULTAR AQUÍ

19 D'OCTUBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA. CSIF HA ELABORAT UN BUTLLETÍ SOBRE DETECCIÓ I PREVENCIÓ.

- DESCARREGA'L AQUÍRELACIÓ DE CENTRES QUE PARTICIPEN EN EL PROJECTE INNOVAFP:

-   Més informació AQUÍ 

  INSTITUT EUROPEU DE LA MEDITERRÀNIA: BASES REGULADORES DE BEQUES DE FORMACIÓ PRÀCTICA I LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DESTINADES A PERSONES TITULADES SUPERIORS PER A L'ANY 2017 

Bases reguladores. Més informació AQUÍ
Convocatòria de beques de formació. Més informació AQUÍ
07/10/2016

ELS DISSABTES SERAN INHÀBILS A L'EFECTE DEL CÒMPUT DE TERMINIS


El 2 d'octubre de 2016 entra en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que declara el dissabte dia inhàbil (art. 30). Per tant, a partir d'aquesta data, i a l'efecte del còmput de terminis, els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius es consideren inhàbils.
05/10/2016

 

AJUTS PER A ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU

Més informació AQUÍ
05/10/2016

S'ESTABLEIX EL CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL PER RENOVAR ELS MEMBRES DELS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES PÚBLICS I PRIVATS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS

Més informació AQUÍ
28/09/2016

 CALENDARI I CONDICIONS DE LA PREINSCRIPCIÓ, PER AL CURS 2016-2017, ALS ENSENYAMENTS DEL PLA PILOT D'ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS (IFE) PER A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS ASSOCIADES A DISCAPACITAT LLEU O MODERADA

Més informació AQUÍ
27/09/2016 DECRET 296/2016, DE 20 DE SETEMBRE, DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 297/2011, DE 22 DE MARÇ, DE REESTRUCTURACIÓ DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

Més informació AQUÍ
23/09/2016

NOTA SOBRE LES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEU EN RELACIÓ AMB LES INDEMNITZACIONS AL PERSONAL TEMPORAL I INTERINS

Des de l'Acció Sindical juntament amb l'Assessoria Jurídica de la CSIF estem realitzant la repercussió d'aquestes sentències i les actuacions a realitzar. 
Més informació AQUÍ
22/09/2016

 AUTORITZACIÓ DE CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES PÚBLICS QUE NO DEPENEN DEL DPT. D'ENSENYAMENT A IMPARTIR AMB RECONEIXEMENT ELS ENSENYAMENTS DE LLENGÜES I COMPETÈNCIA DIGITAL PER AL CURS 2016-2017

Més informació AQUÍ
21/09/2016


PUBLICACIÓ DELS DOCUMENTS D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE PER AL CURS 2016-2017

Més informació AQUÍ
29/08/2016 

 CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A SUBVENCIONS DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PER ATENDRE ALUMNES PER NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS, PER AL CURS 2016-2017

Termini de sol·licitud: 25 agost al 6 de setembre 2016.
Més informació AQUÍ 
25/08/2016

 BEQUES PER A ENSENYANTS POSTOBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS

Termini de sol·licitud: 16 agost al 3 d'octubre 2016.
Més informació AQUÍ 
17/08/2016

 AJUTS PER A ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

Termini de sol·licitud: 8 agost al 29 de setembre 2016.
Més informació AQUÍ 
10/08/2016


ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT. CURS 2015-2016

Més informació AQUÍ 
10/08/2016

 MINORACIÓ DE PREU DE LA MATRÍCULA UNIVERSITÀRIA PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN EL DOBLE GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA EN UNA UNIVERSITAT PÚBLICA CATALANA PER AL CURS 2016-2017

RESOLUCIÓ EMC/1900/2016, de 26 de juliol, per la qual s'estableix el procediment per a la minoració del preu de la matrícula universitària per a estudiants que cursen el doble grau en educació infantil i primària en una universitat pública catalana per al curs 2016-2017. Versió PDF PDF  

CESSAMENT I NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA

Més informació AQUÍ 
03/08/2016

ALTRES INFORMACIONS DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ ENS/1803/2016, de 18 de juliol, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i els consells comarcals de Garraf, Baix Llobregat, Maresme, Osona, Alt Empordà, Cerdanya, Gironès, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pla d'Urgell, Segarra, Priorat, Tarragonès i Ribera d'Ebre, relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador. Versió PDF PDF 

ORDRE ENS/201/2016, de 22 de juliol, per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu, i es modifica l'import d'altres.   Versió PDF PDF 

RESOLUCIÓ GAH/1876/2016, de 25 de juliol, per la qual es fa públic un conveni d'encàrrec de gestió entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Departament d'Ensenyament. Versió PDF PDF 
RESOLUCIÓ GAH/1877/2016, de 25 de juliol, per la qual es fa públic un conveni d'encàrrec de gestió entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili. Versió PDF PDF 
ORDRE ENS/203/2016, de 26 de juliol, de modificació de l'Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació dels preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l'accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d'Ensenyament.  Versió PDF PDF 
RESOLUCIÓ ENS/1874/2016, de 25 de juliol, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i els consells comarcals del Baix Camp i de l'Urgell relatius a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.  Versió PDF PDF 

ORDRE EMC/204/2016, de 21 de juliol, d'implantació de l'estudi universitari oficial de grau en fisioteràpia a l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport Terres de l'Ebre (EUSES-TE), centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili. Versió PDF PDF 
ORDRE EMC/205/2016, de 21 de juliol, per la qual s'aprova l'adscripció de l'Escola Universitària de Turisme OSTELEA a la Universitat de Lleida i la implantació del màster universitari en gestió internacional del turisme. Versió PDF PDF 
ORDRE EMC/206/2016, de 21 de juliol, d'implantació i supressió de diversos estudis de màster universitari a universitats públiques i privades de Catalunya. Versió PDF PDF 
ORDRE EMC/207/2016, de 22 de juliol, d'implantació i supressió de diversos estudis de grau a la Universitat de Lleida i la Universitat Ramon Llull.  Versió PDF PDF 
ORDRE EMC/208/2016, de 21 de juliol, per la qual s'aprova l'adscripció de l'Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació a la Universitat Autònoma de Barcelona i s'implanta el màster universitari en comptabilitat superior i auditoria. Versió PDF PDF 
ORDRE EMC/210/2016, de 20 de juliol, per la qual s'autoritza el canvi de denominació de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, que passa a denominar-se Facultat de Matemàtiques i Informàtica. Versió PDF PDF 

RESOLUCIÓ EMC/1886/2016, de 25 de juliol, per la qual es dóna publicitat als convenis subscrits per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) durant el primer semestre de l'any 2016. Versió PDF PDF 
RESOLUCIÓ EMC/1887/2016, de 25 de juliol, per la qual s'amplien el període d'execució i de justificació en el marc de la convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR). Versió PDF PDF 

 03/08/2016 

ALTRES INFORMACIONS DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

ORDRE ENS/196/2016, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.  Versió PDF PDF 
02/08/2016 

REAL DECRET QUE REGULA LES AVALUACIONS FINALS D'ESO I BATXILLERAT 

Més informació AQUÍ 
01/08/2016

PUBLICACIÓ DE LA RELACIÓ DE PROGRAMES D'INNOVACIÓ IMPULSATS PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

Més informació AQUÍ 
21/07/2016

CESSAMENT I NOMENAMENT DE MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA

Més informació AQUÍ 
21/07/2016

CONVOCATÒRIA DE CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS I CAPACITATS PER A LA PROVISIÓ DE DIVERSOS LLOCS DE TREBALL DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

Més informació AQUÍ 
21/07/2016

ALTRES INFORMACIONS DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ ENS/1756/2016, de 7 de juliol, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals.   Versió PDF PDF 


RESOLUCIÓ ENS/1757/2016, d'11 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2016-2017. Versió PDF PDF 


RESOLUCIÓ ENS/1758/2016, de 12 de juliol, per la qual s'autoritza determinats centres educatius a impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.   Versió PDF PDF 


RESOLUCIÓ ENS/1759/2016, de 12 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2016-2017, en el Projecte de qualitat i millora contínua.  Versió PDF PDF  
20/07/2016  

ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT. CURS 2015-2016

Més informació AQUÍ 
18/07/2016

 AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I RECERCA

RESOLUCIÓ EMC/1699/2016, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen, per al curs acadèmic 2016-2017, els procediments per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris, i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional. Versió PDF PDF 
14/07/2016 

CONSULTA LA NÒMINA DE JUNY

Més informació AQUÍ 
29/06/2016

  GESTIÓ DE PLANTILLES CURS 2016-2017

Més informació AQUÍ 
28/06/2016

 RECUPERACIÓ PARCIAL DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA I ADDICIONAL DEL MES DE DESEMBRE 2012

Més informació AQUÍ 
28/06/2016

 PREMI PARTICIPA A L'ESCOLA Convocatòria 2016

Més informació AQUÍ 
23/06/2016

 COMUNICAT UNITARI: NOVES RETALLADES A L'ENSENYAMENT PÚBLIC

Fa un mes, el Departament d’Ensenyament va presentar com a reassignació de recursos l'increment en diferents partides que, a canvi, el «forçaven» a suprimir drets com ara la reducció de dues hores lectives als majors de 55 anys i el cobrament del juliol al personal substitut que hagi treballat com a mínim 6 mesos.


En la Mesa Sectorial del 13 de juny el Departament ha presentat a la part social una nova retallada (mentre també ho explicava paral·lelament a algunes reunions amb direccions, demostrant un menyspreu absolut cap a la Mesa de Negociació).

Ara, amb l'excusa de la no-aprovació de pressupostos, elimina fins i tot l'increment de plantilles dels centres de màxima complexitat i per atendre l'alumnat amb necessitats educatives a què s’havia compromès i publicat en l’Acord de Govern 70/2016.

Ja ho vam dir, no era una reassignació de recursos eren noves retallades de drets.

Els sindicats sotasignats seguirem lluitant per la recuperació dels drets que ens estan arrabassant:

 • Rebutgem absolutament aquesta nova retallada i exigim la no-aplicació de la reducció de plantilles als centres públics presentada a la Mesa Sectorial del 13 de juny.
 • Exigim la reversió de les retallades aplicades a l’ensenyament públic des del 2012 i la millora de la seva qualitat.
 • Reclamem l’anul·lació dels punts de l’acord de govern on s’elimina la reducció de dues hores lectives al professorat major de 55 anys i el cobrament del juliol dels substituts amb sis o més mesos treballats.
 • Emplacem el Govern a prendre les mesures executives i les propostes legislatives necessàries, en absència de pressupostos, que revoquin aquestes noves retallades.

Volem mostrar enèrgicament la nostra indignació davant d’aquest nou atac a l’ensenyament públic. No permetrem que la situació política actual condicioni i faci servir com a moneda de canvi l’ensenyament públic i les condicions laborals dels professionals de l’educació, tot posant en perill la qualitat dels nostres centres per la manca de recursos anunciada. És necessària la mobilització de tothom per aturar aquest degoteig constant de retallades. Plou sobre mullat!!!

PROU RETALLADES A L’EDUCACIÓ!!!
16/06/2016

S'APROVEN LES BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ EN L'ÀMBIT DE LES ACTUACIONS DEL CONSELL SUPERIOR D'AVALUACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU

Més informació AQUÍ 
10/06/2016

DETERMINACIÓ DEL PREU MÀXIM DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR DELS CENTRES EDUCATIUS (CURS 2016-2017)

Més informació AQUÍ 
06/06/2016

 NOVES MESURES-NOVES RETALLADES PER AL PERSONAL DOCENT


L2


L'
Més informació AQUÍ 
03/06/2016

ÚLTIMA HORA! ACORD DE GOVERN AMB RETALLADES PEL PERSONAL DOCENT 

Més informació AQUÍ 
02/06/2016


DEFINICIÓ DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

Més informació AQUÍ 
02/06/2016


ENSENYAMENT CONVOCA OPOSICIONS DE PROFESSORS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CURS 2016-2017)

Més informació AQUÍ 
02/06/2016

  MESA SECTORIAL D'ENSENYAMENT 1/06/2016: OPOSICIONS 2016-2017

A la mesa d'avui del tema d'oposicions el Departament ha presentat la proposta, NO TANCADA, de no deixar escapar les 300 places d'oposicions corresponents a l'oferta pública del 2015.
Aquestes es podrien acumular amb les del 2016 amb el total de jubilacions del Departament d'enguany.  
La seva intenció seria convocar-les durant el curs 2016 - 2017. 
 
El sistema d'oposició seria el sistema ordinari del RDL 276/2007 on cada fase de l'oposició és eliminatòria: temari (de 1993), pràctic (ara present a totes les especialitats) i defensa de la programació i de la unitat didàctica (ara sense possibilitat d'informe que la subsitueixi). 
Només treien un 5 en totes i cadascuna de les fases d'oposició s'accedeix a la fase de concurs que a més ara tindrà una ponderació d'un terç en comptes del 40% del sistema transitori. 

ORGANITZACIÓ DELS CURSOS D'ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ EQUIVALENTS AL NIVELL C1 PER AL PERFECCIONAMENT DE COMPETÈNCIES EN ELS ESTUDIS D'ITALIÀ


Més informació AQUÍ
31/05/2016

ÚLTIMA NOTÍCIA: MESA SECTORIAL D'ENSENYAMENT 13/05/2016

DECLARACIÓ DE LA PART SINDICAL DE LA MESA SECTORIAL D'ENSENYAMENT

Els sindicats presents a la mesa sectorial d'ensenyament, respecte a les iniciatives en matèria de personal docent que ha presentat l'administració, volem declarar:
1. Que l'increment de plantilla en centres de màxima complexitat que no siguin CAEPs, no s'ha de pagar amb les nòmines del juliol del personal substitut ni amb les dotacions de professorat que es deixen de contractar per la pèrdua del dret a la reducció de dues hores lectives als majors de 55 anys.
2. Que l'assignació de nous recursos en el marc de l'escola inclusiva en centres i serveis educatius encara no pot ser valorada com un avenç per la desconsideració que es té amb la mesa sectorial per no haver rebut, els representants dels docents, el decret d'educació inclusiva, sense aquest requisit no podem entendre l'abast de la mesura, ni si es tracta d'un avenç o d'un retrocés.
3. Que no acceptem cap més retallada i que per tant rebutgem un nou acord de govern que modifiqui o suspengui el dret a la reducció de dues hores lectives als majors de 55 anys i el dret del personal substitut a cobrar el mes de juliol després d'haver treballat més de sis mesos durant aquest curs.
4. Que la millora de la cobertura de les substitucions és del tot insuficient. Els centres necessiten la substitució des del primer dia, de tot el personal i de totes les baixes i permisos, i a partir del 1 de setembre.
5.  Que  no es pot vestir d'acord una condició que està ja guanyada en la via judicial perquè ja és un dret. El reconeixement del quart i cinquè estadi del personal interí, per tant, és d'obediència obligada i lògica pel poder executiu.
6. Que la millora en la Formació Permanent del professorat de 2 milions d'euros no sembla que pugui recuperar l'estat en què ha quedat aquest aspecte després del cicle de retallades que pensàvem que havia acabat.
7. Que la convocatòria d'oposicions no està concretada i que és un imperatiu legal pel nombre de funcionaris interins al que ha arribat a tenir el sistema actualment i de fa temps.
A més de la declaració sobre les iniciatives presentades a la mesa, la part sindical volem afegir:
1. El Departament continua menystenint als representants dels docents i, per extensió, a tot el col·lectiu en actuar de forma unilateral i assistint la mesa per imperatiu legal i sense voluntat negociadora.
2. Que les propostes unitàries de la part sindical de retorn a l'horari lectiu d'abans de les retallades, de cobertura de les substitucions dels del primer dia i des del 1 de setembre, i de la retirada de la designació per entrevista del personal substitut i dels nous perfils específics, no han estat ni considerades per l'administració.
I és per tots aquests motius, però sobretot pel menysteniment que l'administració demostra cap a la mesa sectorial, que avui 13 de maig, la part sindical s'aixeca de la mesa en senyal de protesta tot esperant que el proper cop que sigui convocada, l'administració mostri més respecte per la negociació col·lectiva.
Barcelona, 13 de maig de 2016


TANCADA AL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT


Ahir els delegats i delegades de la Mesa Sectorial es van tancar després que, durant la mesa sectorial, el Departament ha proposat les retallades següents:
1) Eliminació de la reducció de dues hores lectives per als majors de 55 anys.
2) Eliminació de la paga del juliol del personal substitut. 

Exigim la retirada immediata d’aquestes retallades 
11/05/2016

CENTRES QUE IMPARTEIXEN EL CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS A CICLES EL CURS 2015-2016


Més informació AQUÍ
06/05/2016

 

DEFENSEM LA QUALITAT DE L'EDUCACIÓ PÚBLICAEls sindicats de l’ensenyament públic sotasignants volem cridar a la mobilització a tot el personal dels centres educatius públics de Catalunya per manifestar el nostre rebuig unitari a l’acció de govern de l’actual conselleria d’educació perquè:

 • Implica una política educativa clarament continuista que no serveix per afrontar els problemes reals de l’educació.
 • Ha empitjorat les condicions de treball dels professionals del Departament d’Ensenyament: l’horari lectiu, l’horari fix als centres de secundària, les hores de coordinació i desdoblaments, el cobrament del juliol del personal substitut, l’estabilitat del personal substitut i les pagues extres en són exemples clars.
 • Impulsa el tancament de línies públiques de P3, rebutjat pel propi Parlament de Catalunya. La solució no pot ser cap altra que reduir les ràtios, cosa que a més milloraria la qualitat de l’educació de l’alumnat. També cal donar solució a la massificació dels centres de Secundària.
 • Imposa l’extensió del pla pilot dels nomenaments de substitucions o la definició de perfils de llocs de treball específics, que suposen la pitjor fórmula de concreció del desplegament de la LEC als centres educatius.
 • Promou una avaluació externa opaca i injusta de l’alumnat, centres i professionals que hi treballen que va en detriment de la qualitat educativa
 • Front l’aparent oposició a les polítiques educatives impulsades pel Govern central, existeix una clara manca de voluntat política real per evitar l’aplicació de la LOMCE a Catalunya, així com per revertir les retallades imposades tant pel govern de l’Estat com pel govern de Catalunya.

Els sindicats de l’ensenyament públic sotasignants exigim el compromís explícit per part de la conselleria de fer tots els esforços suficients per garantir la qualitat educativa als nostres centres i cridarem als i les professionals d’Ensenyament a les mobilitzacions i aturades necessàries per aconseguir-ho. En conseqüència, exigim:

·         El retorn a l’horari lectiu: 18h a secundària i 23h a primària.

·         Substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l’1 de setembre.

·         Retirada l’extensió del pla pilot dels nomenaments i de la definició de perfils de llocs de treball específics.

·         Cap tancament d’aules a l’ensenyament públic i reducció de ràtios

Per tot això iniciem un procés de mobilitzacions que tindrà continuïtat el curs vinent. Us demanem que doneu suport a aquest manifest i us convoquem a manifestar aquestes reivindicacions  de la comunitat educativa i, en concret, dels professionals que treballem en l’educació amb la convocatòria d’una concentració:

Dimecres 11 de maig a les 18h a l’Estàtua dels Despullats, Tarragona.


PUBLICITAT DELS CENTRES QUE DURANT EL CURS 2015-2016 IMPARTEIXEN EL CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR I EL CURS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D'ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR


Més informació AQUÍ
03/05/2016

 

PLA DE GOVERN XI LEGISLATURA EN L'ÀMBIT DE POLÍTIQUES EDUCATIVES


Més informació AQUÍ
02/05/2016

 

ADJUDICACIONS D'ESTIU


El Departament d'Ensenyament flexibilitza els requisits per a què el personal substitut rebi una proposta de continuïtat en el centre per part de la direcció.
Aquest requisit serà tenir 12 mesos de serveis prestats (sense canvis) però només cal haver estat destinat/da com a substitut/a en al centre 4 mesos o més aquest curs a qualsevol dedicació.* El Departament ha rectificat aquesta mesura i estem a l'espera quina serà la normativa que aplicaran.

Terminis previstos (orientatius): 

- Personal funcionari de carrera: 17 al 30 de maig de 2016
- Personal interí: 2 al 14 de juny de 2016
- Personal acollit a l'article 25: 25 de maig al 10 de juny de 2016  

Propostes de les direccions: 16 al 29 de juny de 2016
Resolució provisional preveuen la seva publicació: 10 al 12 juliol de 2016
Resolució definitiva: 27 i 28 de juliol de 2016

En aquestes adjudicacions s'ampliaran la possibilitat de perfilar llocs de treball ordinaris amb 9 llocs de perfil amb els seus codis per als quals el funcionariat de carrera i el personal interí podran ésser destinat en la fase d'elecció sempre que tinguin els requisits de la plaça perfilada.
El Departament té previst que a partir del 7 de maig tothom podrà veure al portal ATRI quins perfils tenim i a partir del 9 de maig es podrà demanar que se li activi un perfil si pot justificar els requisits.
En aquestes adjudicacions es podran cobrir totes les mitges vacants per personal interí. Primer les jornades senceres i després les mitges. Les que tenen algun tipus de perfil no seran adjudicades per elecció i per tant podran ser nomenades a finals d'agost.
28/04/2016

CONVOCATÒRIA CONCURS PÚBLIC PER A LA SELECCIÓ DE CENTRES EN EL PROJECTE DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA


Més informació AQUÍ
29/04/2016


PROJECTE D'ORDRE DE REGULACIÓ DE FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT


Més informació AQUÍ
29/04/2016


  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada